SSF : Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Giày Sài Gòn (SSF – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian đại hội: Dự kiến ngày 26/04/2015

- Địa điểm đại hội: Sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho cổ đông kèm thư mời họp và tài liệu Đại hội.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2014 và phương hướng hoạt động SXKD năm 2015.

+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014.

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

922.31

1.26 (0.14%)

 
VNIndex 922.31 1.26 0.14%
HNX 134.85 0.81 0.6%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021