SPI: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Đá Spilít (SPI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu  được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty;

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;

+ Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;

+ Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Thông qua tờ trình thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới.

+ Các vấn đề khác.

VNIndex

955.34

5.44 (0.57%)

 
VNIndex 955.34 5.44 0.57%
HNX 141.1 0.24 0.17%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%