SMN: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam (SMN- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  22/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện:  ngày 22/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Nhà xuất bản giáo dục tại Tp.HCM (số 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM)

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT;
+ Báo cáo của BKS;
+ Báo cáo các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (nếu có);

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%