SLS: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Mía đường Sơn La (SLS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2014 (Thời gian cụ thể công ty sẽ thông báo sau)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Sơn La

- Nội dung đại hội:

+ Báo cáo tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013

+ Phân phối lợi nhuận năm 2013

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm 2014

+ Chi phí hoạt động và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%

Lịch sự kiện

29/10/2020
02/11/2020
03/11/2020
04/11/2020
05/11/2020
09/11/2020
10/11/2020
11/11/2020
12/11/2020
26/10/2021