SJD: Ngày GDKHQ nhận cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (25%)

 

Công ty Cổ phần Thuỷ Điện Cần Đơn (SJD – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/12/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/12/2016

- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:  25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Thời gian thực hiện: 23/12/2016.
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán  đã lưu ký : Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt  tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn - Thị trấn Thanh Bình, Huyện Bù Đốp, Bình Phước ( vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 23/12/2016 và xuất trình CMND.

VNIndex

926.32

7.24 (0.78%)

 
VNIndex 926.32 7.24 0.78%
HNX 135.6 1.23 0.91%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%