SII: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

 Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn (SII - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4/2016.

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Hội đồng Quản trị; Ban kiểm soát và Ban điều hành;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
+ Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Thông qua việc chọn đượn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;
+ Thông qua các nội dung phát sinh khác.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.0 0.0%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%