SHB: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015

- Lý do và mục đích: Chốt danh sách cổ  đông để gửi thông báo đến cổ đông về  việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017

- Nội dung:

Để gửi thông báo đến cổ đông về việc thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 (nội dung chi tiết Ngân hàng sẽ nêu cụ thể trong thông báo gửi cổ đông và website).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%