SHA: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

CTCP Sơn Hà Sài Gòn (SHA- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty : 292/5 ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013;

+ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2013, kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013;

+ Báo cáo Tài chính kiểm toán 2013;

+ Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2013 kế hoạch 2014;

+ Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2014;

+ Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2014;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%