SGS: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn (SGS - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  28/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ĐHĐCĐ diễn ra vào ngày 28/04/2016. Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp ĐHCĐ.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ.

- Nội dung họp: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và một số nội dung khác sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHCĐ.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%