SFT: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Softech (SFT – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ được thông báo sau trên giấy mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường tầng 10, tòa nhà 38 Yên Bái, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo quyết toán tài chính năm 2014 đã được Công ty AAC kiểm toán;

+ Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký;

+ Trình Đại hội thông qua về việc bầu ông Ngô Thanh Tùng làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Dương Đức Huy; Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012;

+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (cho thuê xe ô tô), chỉ định Công ty kiểm toán cho năm 2015.

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 0.0 0.0%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%