SFI: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (SFI - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  18/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo sau

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo của Ban TGĐ về kết quả sản xuất kinh doanh 2015; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 và  Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%