SEB: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện miền Trung (SEB – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện : 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2015, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty, số 10 Lam Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo năm 2014 của Hội đồng quản trị và  Ban kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán);

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014;

+ Và các vấn đề khác theo thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%