Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch được HNX triển khai thường niên từ năm 2013

Chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch được HNX triển khai thường niên từ năm 2013

Sẽ đánh giá tổng quan chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp niêm yết

(ĐTCK) Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề quản trị công ty, trong đó có Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC, Thông tư 155/2015/TT-BTC và các khuyến nghị theo các thông lệ quốc tế.

Trong các chương trình đánh giá công bố thông tin và minh bạch của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) những năm trước, các tiêu chí đánh giá tập trung vào 5 nội dung quản trị công ty (QTCT) theo Bộ nguyên tắc quản trị công ty của OECD, trong đó số lượng tiêu chí về công bố thông tin chiếm tỷ lệ lớn (46%) thì năm nay, các tiêu chí đánh giá sẽ được phân bố đều trong tất cả các lĩnh vực, nhằm đánh giá chất lượng QTCT tổng quát hơn.

Theo HNX, mục tiêu của chương trình năm nay là đưa ra những đánh giá tổng quan về chất lượng QTCT của doanh nghiệp niêm yết, làm cơ sở phân tích dữ liệu cho các cơ quan quản lý, doanh nghiệp niêm yết, góp phần thiết lập cơ chế “cưỡng chế thực thi mềm” để thúc đẩy nhận thức và hành vi liên quan đến QTCT.

Đối tượng được đánh giá là toàn bộ doanh nghiệp đang niêm yết trên HNX đến trước ngày 20/4/2017, không tính những doanh nghiệp hủy niêm yết, tổng cộng có 352 doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí đánh giá được xây dựng dựa trên các quy định pháp luật liên quan đến vấn đề QTCT, trong đó có Luật Doanh nghiệp, Thông tư 121/2012/TT-BTC, Thông tư 155/2015/TT-BTC và các khuyến nghị theo các thông lệ quốc tế.

Bộ tiêu chí bao gồm 70 câu hỏi, chia thành 2 nhóm chính là nhóm các tiêu chí tuân thủ các quy định pháp lý và nhóm các tiêu chí áp dụng các thông lệ quốc tế. Bốn lĩnh vực chính được đánh giá là: Quyền của cổ đông, đối xử bình đẳng với cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; vai trò của các bên liên quan; công bố thông tin và minh bạch; trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Việc đánh giá được thực hiện từ góc nhìn của nhà đầu tư đối với doanh nghiệp, theo đó nguồn dữ liệu đánh giá sẽ dựa trên các thông tin cho năm tài chính 2016 được doanh nghiệp công bố cho HNX và các phương tiện thông tin đại chúng.

Dữ liệu đánh giá bao gồm điều lệ, quy chế nội bộ về QTCT, các tài liệu, nghị quyết và biên bản họp ĐHCĐ, báo cáo tài chính quý/bán niên soát xét/kiểm toán năm, báo cáo thường niên, báo cáo tình hình quản trị công ty, các thông tin công bố định kỳ, bất thường...

Để đảm bảo tính khách quan và chuyên nghiệp, việc đánh giá dữ liệu của chương trình năm nay tiếp tục được thực hiện bởi đơn vị thứ ba độc lập. Dự kiến, kết quả chương trình đánh giá sẽ được công bố và 30 doanh nghiệp có kết quả cao nhất được HNX tôn vinh tại Hội nghị Doanh nghiệp niêm yết thường niên trong tháng 11/2017.

Năm ngoái, điểm công bố thông tin và minh bạch trung bình của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX đạt 51,3% trên thang điểm 100%, tăng 0,5% so với năm 2015. Các doanh nghiệp được vinh danh công bố thông tin và minh bạch năm 2016 (theo mã chứng khoán) là: ACB, BVS, CEO, DBT, HHC, HLD, HTC, HUT, LAS, LHC, MAS, NBC, NTP, PGS, PLC, PTI, PVB, PVC, PVI, PVS, RCL, SAF, SHB, TNG, TV4, VCS, VDS, VNC, VND, VNR. 

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021