SDV: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Dịch vụ Sonadezi (SDV – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 9/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: khoảng tháng 4 năm 2015

- Địa điểm thực hiện: tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sonadezi, Nhà hàng Sonadezi - Địa chỉ số: 35 đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa – Đồng Nai.

- Nội dung chính họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014, dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014.

+ Thông qua Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014 và Kế hoạch năm 2015; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015.

+ Một số nội dung khác.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.64 -0.11 -0.17%