SDN: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Sơn Đồng Nai (SDN – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015

- Lý do và mục đích: Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện :                   1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện :            25/04/2015

- Địa điểm thực hiện :            Văn phòng Công ty cổ phần sơn Đồng Nai. Địa chỉ: Đường 7 KCN Biên Hòa 1, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

- Nội dung :

+ Báo cáo hoạt động SXKD, quản lý điều hành năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động tài chính năm 2014 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của BKS đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành Công ty;

+ Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT, BKS và BGĐ năm 2014;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán; phân phối quỹ và cổ tức năm 2014;

+ Tờ trình về việc bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV (2015-2019)

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%