SD7: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Sông Đà 7 (SD7 – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Sông Đà 7 sẽ thông báo sau (thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2015;

+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2014 của Ban kiểm soát;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Thông qua báo cáo quyết toán thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2014 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2015;

+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%