SCL: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền (4,5%)

CTCP Sông Đà Cao Cường (SCL- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền

- Thông tin chi tiết:

1. Đại hội cổ đông thường niên năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sao Đỏ - Số 119 Nguyễn Trãi I, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2013;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2014;

+ Báo cáo kiểm toán tài chính năm 2013;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013 và chương trình công tác năm 2014;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Báo cáo trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký năm 2013 và phương án trả thù lao năm 2014;

+ Sửa đổi Điều lệ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2012 – 2017;

+ Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng Giám đốc năm 2014.

2. Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 4,5% (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (nơi mở tài khoản lưu ký).

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty theo địa chỉ: Km 28+500m Quốc lộ 18, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, Hải Dương từ ngày 18/04/2014 (trừ ngày nghỉ) và phải xuất trình sổ cổ đông (nếu có) và chứng minh nhân dân.

Tin bài liên quan

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%