SC5: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 (SC5 – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 3/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên tài khóa năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm hội nghị White Palace –  194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

+ Báo cáo của Ban kiểm soát.

+ Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2014.

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015.

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%