SBA: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014


CTCP Sông Ba ( SBA – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường EVN - Land Central (Số 78A, đường Duy Tân, thành phố Đà Nẵng).

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo tài chính Công ty năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2013;

+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra và giám sát hoạt động của Công ty năm 2013;

+ Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%