SAM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn (6%)

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom (SAM – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/1/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/01/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu bằng 6% mệnh giá

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trong tháng 01 năm 2015 (thời gian chính thức sẽ được thông báo bằng thư mời tới cổ đông Công ty).

- Địa điểm thực hiện: thông báo sau.

- Nội dung thực hiện:

+Sửa đổi điều lệ và phương án phát hành tăng vốn trong năm 2015.

+Nội dung khác (nếu có).

2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- Tỷ lệ thực hiện: 6%/ mệnh giá (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 0.06 cổ phiếu)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm được làm tròn đến hàng đơn vị. Phần lẻ sẽ được chi trả bằng tiền với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 170 cổ phiếu, tương ứng 170 quyền. Cổ đông A sẽ được nhận như sau: 170*0.06=10.2 cổ phiếu, làm tròn xuống là 10 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0.2 cổ phiếu sẽ được Công ty chi trả bằng tiền, tương ứng: 0.2*10.000 đồng=2.000 đồng.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành thêm tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sacom và xuất trình chứng minh nhân dân.

VNIndex

953.48

2.68 (0.28%)

 
VNIndex 953.48 2.68 0.28%
HNX 138.36 -0.67 -0.49%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%