S4A: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Thủy điện Sê San 4A (S4A - HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/02/2016            

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/02/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo thời gian họp trong Giấy mời Đại hội đồng cổ đông

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Tre Xanh, số  18 Lê Lai, thành phố Pleiku, Gia Lai

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị  về thực hiện năm 2015 và kế hoạch 2016;
+ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về thực hiện năm 2015 và kế hoạch 2016;
+ Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Thảo luận một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%