RAL: Ngày GDKHQ Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013 (15%)

CTCP bóng đèn phích nước Rạng Đông (RAL- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 8/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2014

- Lý do và mục đích:  Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 và Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013

1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung đại hội: Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát về:

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị phê duyệt

+ Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

+ Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2012-2017

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

+ Các nội dung khác (theo chương trình Đại hội)

2. Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)

- Thời gian thực hiện: Ngày 29/04/2014

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Thống kê kế toán tài chính - Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, số 87-89 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/04/2014 và xuất trình Chứng minh nhân dân.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%