QPH: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014


CTCP Thủy điện Quế Phong (QPH – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/9/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng:        12/09/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của phát luật.

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau cho cổ đông

- Nội dung họp: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2013 và kế hoạch hoạt động năm 2014;

+ Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán;

+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014;

+ Báo cáo quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013;

+ Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Điều lệ sửa đổi Công ty;

+ Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

968.7

7.44 (0.77%)

 
VNIndex 968.7 7.44 0.77%
HNX 141.36 -0.34 -0.24%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%