QHD0823023: Ngày chốt danh sách trái chủ nhận tiền lãi trái phiếu 2020


Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam

- Mã chứng khoán: QHD0823023              

- Loại chứng khoán: Trái phiếu Chính phủ phát hành theo phương thức đấu thầu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2020

- Lý do và mục đích: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2020

- Tỷ lệ thanh toán: 01 trái phiếu được nhận 15.000 đồng

- Ngày thanh toán: 20/07/2020

VNIndex

1,164.21

29.53 (2.54%)

 
VNIndex 1,164.21 29.53 2.54%
HNX 240.27 0.0 0.0%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%