PXM: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  21/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15 đến ngày 20/04/2016

- Địa điểm thực hiện: ầng 9, tòa nhà Pvcombank, lô A2.1 đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo sửa đổi và bổ sung Điều lệ  hoạt động của Công ty;
+ Tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2015;
+ Báo cáo về tình hình tổ chức nhân sự  thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ  đông;
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát công ty năm 2015 và kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2016;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2016;
+ Phương án trả lương, phụ  cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định: thay đổi địa điểm trụ sở công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh...

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021