PXM: Ngày GDKHQ Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung (PXM – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:  01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 9 Tòa nhà Pvcombank, Lô A2.1 – Đường 30/4, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch năm 2015;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo về tình hình trả lương năm 2014 và kế hoạch trả lương năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty;

+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Thông qua tờ trình xin không chi trả cổ tức năm 2014;

+ Báo cáo Điều chỉnh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty;

+ Tờ trình về công tác cán bộ của Công ty (Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020).

VNIndex

939.03

-5.39 (-0.57%)

 
VNIndex 939.03 -5.39 -0.57%
HNX 139.98 -0.34 -0.25%
UPCOM 63.71 -0.24 -0.38%