PXL: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

CTCP Đầu tư Xây dựng Thương mại Dầu khí - IDICO (PXL- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2016 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 4 năm 2016.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo tới các cổ đông sau.

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả  hoạt động SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
+ Xin ý kiến cổ  đông về việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

VNIndex

919.08

-1.97 (-0.21%)

 
VNIndex 919.08 -1.97 -0.21%
HNX 134.37 0.33 0.25%
UPCOM 62.73 -0.66 -1.06%