PXI: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP xây dựng công nghiệp và dân dụng dầu khí (PXI- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian dự kiến thực hiện: 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ gửi thư mời và thông báo sau.

- Nội dung họp: 

* Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và tình hình sản xuất kinh doanh năm 2013.

* Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và các biện pháp triển khai thực hiện.

* Báo cáo hoạt động năm 2013 và kế hoạch hoạt đông năm 2014 của Ban kiểm soát.

* Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.

* Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.

* Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

* Phương án trả lương, phụ cấp và thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

* Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo qui định của Nhà nước.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%