PXC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Phát triển Đô thị Dầu khí (PXC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  01/04/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 18/04 đến 29/04/2016

- Địa điểm thực hiện:  Lô D, Khu đô thị Dầu khí, đường Ngô Quyền, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.

- Nội dung họp:

+  Báo cáo hoạt động năm 2015 và  kế hoạch năm 2016 của Hội đồng quản trị;
+  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc;
+  Báo cáo hoạt động năm 2015 và  kế hoạch năm 2016 của Ban kiểm soát; đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
+  Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
+  Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+  Tờ trình quyết toán chi thù  lao HĐQT, BKS năm 2015 và phương án chi thù lao HĐQT, BKS năm 2016;
+  Các nội dung khác (nếu có).

VNIndex

953.83

3.03 (0.32%)

 
VNIndex 953.83 3.03 0.32%
HNX 138.41 -0.62 -0.45%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%