PVL: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/04/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến từ 8h đến 12h ngày 25/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014;

+ Thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán để tiến hành kiểm toán vốn và Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty;

+ Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (nếu có);

+ Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung việc sửa đổi Điều lệ Công ty (nếu có);

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 142.08 0.38 0.27%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%