PVG: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Kinh doanh Khí hoá lỏng Miền Bắc (PVG- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  17/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Trung tuần tháng 4 năm 2016

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau cho cổ đông

- Nội dung lấy ý kiến:  Thông qua báo cáo tổng kết 2015, kế hoạch 2016 và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%