PVFCCo SE tăng kế hoạch kinh doanh

PVFCCo SE tăng kế hoạch kinh doanh

(ĐTCK) ĐHCĐ ngày 31/12/2011 của CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo SE) đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011.

Theo kế hoạch điều chỉnh, sản lượng năm 2011 tăng từ 240.270 tấn lên 246.285 tấn; doanh thu tăng từ 1.349,17 tỷ đồng lên 1.550,32 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế từ 27,86 tỷ đồng lên 31,57 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế từ 20,89 tỷ đồng lên 23,68 tỷ đồng, cổ tức từ 11,7% lên 13,24%. Được biết, trong tháng 10/2011, Công ty đã chi trả cổ tức 7% bằng tiền mặt cho cổ đông.

Ngoài ra, Đại hội cũng điều chỉnh thù lao của thành viên HĐQT và Ban kiểm soát chuyên trách. Theo đó, thù lao của Chủ tịch HĐQT là 4,5 triệu đồng so với mức 5 triệu đồng như trước đó; thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát giữ nguyên mức 4 triệu đồng và 3,5 triệu đồng; thành viên Ban kiểm soát tăng từ 2,5 triệu đồng lên 3 triệu đồng. Bên cạnh đó, Công ty bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là kinh doanh tơ, xơ, sợi đệt, nhiên liệu rắn, lỏng, khí, sản xuất dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí…

VNIndex

1,443.32

-38.73 (-2.68%)

 
VNIndex 1,443.32 -38.73 -2.68%
HNX 449.27 -8.96 -2.0%
UPCOM 114.55 -0.03 -0.03%