PVC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm dầu khí – CTCP (PVC- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến khoảng từ ngày 21/04/2014 đến ngày 25/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến Hội trường tầng 12, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 173 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014;

+ Báo cáo thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và trình chế độ tiền lương, tiền thưởng thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2014;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 và dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014;

+ Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%