PTS: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 2/4/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Ngày thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty - Số 61 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch kinh doanh năm 2014;

+ Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 và một số nội dung khác.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%