PTM: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ ô tô PTM (PTM- HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong Giấy mời họp

- Địa điểm thực hiện: 256 Kim giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2013;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2013;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%