PTI: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Mã chứng khoán: PTI 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết 

- Thời gian thực hiện: 8h30 Thứ ba, ngày 28/04/2020 

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, số 5 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;

+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2020;

+ Thông qua thù lao, lương thưởng và chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch chi năm 2020;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2020;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%