PTI: Ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện:             01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Ngày thực hiện: 8h30, Thứ tư, ngày 22/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2, tòa nhà VNPT, 57 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014;

+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2014;

+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

+ Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Sửa đổi Điều lệ công ty;

+ Và các nội dung khác…

VNIndex

961.26

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 961.26 0.0 0.0%
HNX 141.7 0.0 0.0%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%