PTC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện (PTC – HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/2/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Bưu điện, Pháp Vân, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán;

+ Báo cáo công tác Hội đồng Quản trị năm 2014;

+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015 – 2019;

+ Các tờ trình về việc thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.85 0.11 0.18%