PTB: Ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014


CTCP Phú Tài ( PTB – HOSE )

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/02/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 22/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Phú Tài (278 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

- Nội dung Đại hội cổ đông sau: Thông qua các báo cáo: Tình hình thực hiện kết quả SXKD năm 2013, kế hoạch SXKD năm 2014; Báo cáo tài chính 2013; Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức 2013; Phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Báo cáo thẩm định Báo cáo tài chính 2013; Phương án lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2014

VNIndex

925.47

6.39 (0.69%)

 
VNIndex 925.47 6.39 0.69%
HNX 135.34 0.97 0.72%
UPCOM 62.74 0.01 0.01%