PSP: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP- UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  11/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

- Nội dung lấy ý kiến:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
+ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2015, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2016 của Ban Kiểm soát;
+ Một số nội dung khác.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%