PRC: Công ty Cổ phần Portserco (PRC – HNX)

 

Công ty Cổ phần Portserco (PRC – HNX)

1. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/03/2015.

- Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

944.42

0.73 (0.08%)

 
VNIndex 944.42 0.73 0.08%
HNX 140.33 -0.56 -0.4%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%