PPC: Ngày GDKHQ Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC- HOSE)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/3/2014

- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được nhận 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/4/2014

- Địa điểm thực hiện: Tại hội trường nhà ILK - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, phường Phả Lại, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương

- Nội dung đại hội:

+ Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán

+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014

+ Một số nội dung khác

VNIndex

961.26

11.36 (1.18%)

 
VNIndex 961.26 11.36 1.18%
HNX 141.7 0.84 0.59%
UPCOM 63.91 0.27 0.42%