POM: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty Cổ phần Thép Pomina

Mã chứng khoán: POM 

Sàn giao dịch: HOSE 

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2020

Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: 26/06/2020

- Địa điểm tổ chức: TCPH sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019;

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2020;

+ Bầu cử thành viên HĐQT;

+ Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Pomina năm 2020

VNIndex

1,010.22

4.25 (0.42%)

 
VNIndex 1,010.22 4.25 0.42%
HNX 148.17 -0.23 -0.15%
UPCOM 66.5 -0.11 -0.16%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021