PIC: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Mã chứng khoán: PIC 

Sàn giao dịch:HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2020

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2020

-  Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Green Plaza, địa chỉ 238 Bạch Đằng – thành phố Đà Nẵng

- Nội dung họp:   

+ Báo cáo hoạt động SXKD - ĐTXD năm 2019 và kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

+ Phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020;

+ Kế hoạch tiền thù lao, tiền lương năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,003.08

-7.14 (-0.71%)

 
VNIndex 1,003.08 -7.14 -0.71%
HNX 147.7 -0.46 -0.31%
UPCOM 66.79 0.0 0.0%

Lịch sự kiện

01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021