Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương trong một lần kiểm tra Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, ông Phạm Đại Dương trong một lần kiểm tra Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Phú Yên ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020

Tỉnh Phú Yên gắn Kế hoạch cải cách hành chính với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020; yêu cầu các sở, ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm trong cải cách hành chính.

UBND tỉnh Phú Yên vừa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020. Theo đó, các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính cần triển khai thực hiện như: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính; công tác thông tin, tuyên truyền.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung và nhiệm vụ nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 phải được gắn kết với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020.

Đồng thời, gắn kết 2 công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, địa phương với việc xây dựng Chính quyền điện tử của tỉnh; xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2020 nhằm tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính, Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, quán triệt thực hiện theo phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,010.22

0.0 (0.0%)

 
VNIndex 1,010.22 0.0 0.0%
HNX 148.17 0.0 0.0%
UPCOM 66.79 0.29 0.44%

Lịch sự kiện

30/11/2020
01/12/2020
03/12/2020
04/12/2020
07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
26/10/2021