PHP: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

Mã chứng khoán: PHP 

Sàn giao dịch: HNX 

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2020

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: 12/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Hội trường chi nhánh Cảng Tân Vũ  – Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng.

- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

VNIndex

939.93

-3.76 (-0.4%)

 
VNIndex 939.93 -3.76 -0.4%
HNX 140.23 -0.65 -0.46%
UPCOM 63.95 0.1 0.16%