PFL: Ngày giao dịch không hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020


Công ty cổ phần Dầu khí Đông Đô

Mã chứng khoán: PFL 

Sàn giao dịch: UpCOM 

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2020

- Lý do và mục đích:  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/06/2020

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Hội trường Công ty, tầng 2, tòa nhà Dolphin Plaza, số 28 Trần Bình, phường Mỹ  Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;

+ Thông qua Báo cáo tình hình chi trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

+ Miễn nhiệm, bầu bổ sung ủy viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2020;

+ Thông qua phương án chuyển nhượng quyền sử dụng đất của dự án CT5E – Xuân Phương;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

1,021.49

1.69 (0.17%)

 
VNIndex 1,021.49 1.69 0.17%
HNX 152.48 0.5 0.33%
UPCOM 69.02 0.42 0.61%

Lịch sự kiện

07/12/2020
08/12/2020
09/12/2020
10/12/2020
11/12/2020
14/12/2020
15/12/2020
16/12/2020
17/12/2020
18/12/2020
21/12/2020
22/12/2020
23/12/2020
26/10/2021