PEC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

 

Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lực (PEC – UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

1.  Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 26/04/2015

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, nhà 4 tầng - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

 Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014; Báo cáo tài chính năm 2014 (đã được kiểm toán); Báo cáo thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2014 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2015; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.

+ Trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: mức cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2015; thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015; bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát

* Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

- Thời gian thực hiện: 11/05/2015

-  Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại các Thành viên nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc từ ngày 11/05/2015. Khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

949.9

10.87 (1.14%)

 
VNIndex 949.9 10.87 1.14%
HNX 140.86 0.88 0.62%
UPCOM 63.75 0.04 0.06%