PEC: Ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

 

Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lực (PEC - UpCOM)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2016

- Ngày đăng ký cuối cùng:  25/03/2016

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2016 

Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 23/04/2016

- Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4, tòa nhà điều hành - Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực – 150 Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

- Nội dung họp:

+ Thông qua các báo cáo: Báo cáo hoạt động của Hội  đồng quản trị năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán); Báo cáo thực hiện sản xuất, kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015.
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (đã có hiệu lực thực hiện từ ngày 01/07/2015).
+ Trình Đại hội đồng cổ đông về một số vấn đề sau: Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu); thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016; lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
* Ghi chú: Khi đến dự Đại hội, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

VNIndex

946.47

-4.33 (-0.46%)

 
VNIndex 946.47 -4.33 -0.46%
HNX 137.13 -1.9 -1.39%
UPCOM 63.57 -0.34 -0.53%