PDC: Ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

 

Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PDC – HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 5/6/2015

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2015

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

-  Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Phương Đông – 02 Trường Thi, thành phố Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015;

+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 và phương án chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015;

+ Phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị của ông Phó Thiên Sơn và các nội dung liên quan;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

VNIndex

950.8

-10.46 (-1.1%)

 
VNIndex 950.8 -10.46 -1.1%
HNX 139.03 -2.67 -1.92%
UPCOM 63.91 0.0 0.0%